Coaching i mentoring kryzysowy

Jako Coach i Mentor Kryzysowy pracuję z osobami w lekkim i średnim kryzysie. Moimi klientami są najczęściej pracownicy firm, którzy zmagają się z różnymi wyzwaniami zawodowymi i życiowymi, generującymi napięcie i silny stres, często prowadzącymi do kryzysu emocjonalnego. Klienci odcięci od swoich wewnętrznych zasobów nie są w stanie żyć w pełni i efektywnie działać. Odczuwają ból i cierpienie.

Obszary pracy z klientami:

 • wypalenie zawodowe
 • przemoc psychiczna, mobbing, praktyki dyskryminujące
 • konflikty w miejscu pracy
 • niespodziewane, negatywne zmiany w życiu zawodowym (np. zwolnienie z pracy)
 • kryzys kariery
 • konflikty międzykulturowe
 • konieczność przekwalifikowania lub poszerzania kompetencji wraz z wiekiem (obawa przed młodszym pokoleniem)

W pierwszym etapie pracy z Klientem istotnym dla mnie aspektem jest postawienie diagnozy czy jest on w kryzysie, jakiego kryzysu doświadcza, jaki głęboki jest to kryzys i jak długo trwa. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej formy pracy z Klientem. W tej fazie wykorzystuję model interwencji kryzysowej pomagający Klientowi wyjść z kryzysu i wrócić do życiowej równowagi, pełni energii i zasobów.

W drugim etapie, gdy Klient jest już w fazie pokryzysowej pracuję z nim stosując coaching klasyczny. Klient, który odzyskał dostęp do swoich zasobów jest gotowy do dalszej pracy nad sobą. Kryzys, który przeszedł staje się dla niego impulsem do doskonalenia siebie, wykorzystania w pełni potencjału i wzmocnienia wewnętrznej siły.

To połączenie interwencji kryzysowej i klasycznego coachingu w pracy z Klientem jest bardzo skuteczną formą wsparcia i rozwoju. Sam coaching klasyczny w pracy z osobą w kryzysie jest po prostu nieskuteczny a nawet może zaszkodzić. Dlatego skuteczna praca z Klientem, wymaga od Coacha Kryzysowego profesjonalnej wiedzy i doświadczenia w stosowaniu obu opisanych metod, dużej elastyczności, wyczucia, zrozumienia i empatii dla sytuacji klienta.

Moja oferta:

 • Indywidualny coaching i mentoring kryzysowy dla osób zarządzających firmami, działami, zespołami

 • Konsultacje indywidualne dla pracowników będących w sytuacjach kryzysowych

 • Zapobieganie sytuacjom kryzysowym poprzez rozwój kompetencji liderów w oparciu szacunek i partnerstwo w pracy z ludźmi

 • Warsztaty i prezentacje dla firm zwiększające świadomość pracowników na temat kryzysu

 • Warsztaty z pierwszej pomocy psychologicznej

 • Pomoc w przygotowaniu wewnętrznych polityk antydyskryminacyjnych (główny przekaz: działania niepożądane mogą doprowadzić do kryzysu)wsparcie pracowników w kryzysie (jako element programów zwolnień monitorowanych – outplacement)